Hur gör man upload på filer i en AngularJS – ASP.NET MVC-applikation?

Hur gör man upload på filer i en AngularJS – ASP.NET MVC-applikation?

Inledning

[Källa]

[GitHub repo]

Hur laddar man upp filer i en AngularJS – ASP.NET MVC-applikation?

Steg

 1. Skapa tabell i databas

  Öppna databas > Högerklicka på Table > Add New Table > Add Columns > Save > Ange tabellnamn [i denna laboration används namnet Files]

  CREATE TABLE [dbo].[Files]
  (
    [FileId] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 
    [FileName] VARCHAR(100) NOT NULL, 
    [Description] VARCHAR(300) NULL, 
    [FilePath] VARCHAR(300) NOT NULL, 
    [FileSize] INT NOT NULL
  )
  Table Files
 2. Uppdatera dataentitetsmodellen

  Gå till Solution Explorer > Öppna dataentitetsmodellen [här ContactsModel.edmx] > Högerklicka på en tom yta för kontextmenyn > Update Model From Database… > Ett popupfönster visas (Entity Data Model Wizard) > Välj Tables > Finish

  Kontextmenyn
  Entity Data Model Wizard
 3. Skapa en mapp där vi kan lägga upladdade filer

  Gå till Solution Explorer > Högerklicka på projektet > Add > New Folder > Ange ett namn på mappen som ska skapas [här: UploadedFiles]

  UploadedFiles
 4. Skapa en ny Action som som tar emot och lagrar filerna som vi vill ladda upp

  Metoden SaveFiles

  [HttpPost]
  public JsonResult SaveFiles(string description)
  {
    string Message, fileName, actualFileName;
    Message = fileName = actualFileName = string.Empty;
    bool flag = false;
    if (Request.Files != null)
    {
      var file = Request.Files[0];
      actualFileName = file.FileName;
      fileName = Guid.NewGuid() + Path.GetExtension(file.FileName);
      int size = file.ContentLength;
   
      try
      {
        file.SaveAs(Path.Combine(Server.MapPath("~/UploadedFiles"), fileName));
   
        UploadedFile f = new UploadedFile
        {
          FileName = actualFileName,
          FilePath = fileName,
          Description = description,
          FileSize = size
        };
        using (MyDatabaseEntities dc = new MyDatabaseEntities())
        {
          dc.UploadedFiles.Add(f);
          dc.SaveChanges();
          Message = "File uploaded successfully";
          flag = true;
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        Message = "File upload failed! Please try again";
      }
   
    }
    return new JsonResult { Data = new { Message = Message, Status = flag } };
  }
 5. Lägg till en ny .js-fil med logik för att hantera uppladdningen på klientsidan (Controller + Factory)

  angular.module('MyApp') // extending angular module from first part
  .controller('Part8Controller', function ($scope, FileUploadService) {
    // Variables
    $scope.Message = "";
    $scope.FileInvalidMessage = "";
    $scope.SelectedFileForUpload = null;
    $scope.FileDescription = "";
    $scope.IsFormSubmitted = false;
    $scope.IsFileValid = false;
    $scope.IsFormValid = false;
    //validera formuläret
    $scope.$watch("f1.$valid", function (isValid) {
      $scope.IsFormValid = isValid;
    });
    // Det är nödvändigt att vi lägger till dessa manuella kontroller eftersom File Control inte stöds av AngularJS
    //filvalidering
    $scope.ChechFileValid = function (file) {
      var isValid = false;
      if ($scope.SelectedFileForUpload != null) {
        if ((file.type == 'image/png' || file.type == 'image/jpeg' || file.type == 'image/gif') && file.size <= (512 * 1024)) {
          $scope.FileInvalidMessage = "";
          isValid = true;
        }
        else {
          $scope.FileInvalidMessage = "Den valda filen är inte godkänd. (endast filer av typen png, jpeg resp gif och 512 kb storlek är tillåtna)";
        }
      }
      else {
        $scope.FileInvalidMessage = "En bild krävs!";
      }
      $scope.IsFileValid = isValid;
    };
    //File Select event 
    $scope.selectFileforUpload = function (file) {
      $scope.SelectedFileForUpload = file[0];
    }
    //SaveFile() (den här metoden anropas när vi klickar på submit i formuläret)
    $scope.SaveFile = function () {
      $scope.IsFormSubmitted = true;
      $scope.Message = "";
      $scope.ChechFileValid($scope.SelectedFileForUpload);
      if ($scope.IsFormValid && $scope.IsFileValid) {
        FileUploadService.UploadFile($scope.SelectedFileForUpload, $scope.FileDescription).then(function (d) {
          alert(d.Message);
          ClearForm();
        }, function (e) {
          alert(e);
        });
      }
      else {
        $scope.Message = "Samtliga fält måste vara ifyllda.";
      }
    };
    //Rensa formuläret
    function ClearForm() {
      $scope.FileDescription = "";
      //Det finns inget inbyggt stöd i AngularJS för filuppladdningskontrollen så vi måste göra på det här viset
      angular.forEach(angular.element("input[type='file']"), function (inputElem) {
        angular.element(inputElem).val(null);
      });
      $scope.f1.$setPristine();
      $scope.IsFormSubmitted = false;
    }
  })
  .factory('FileUploadService', function ($http, $q) {
    var fac = {};
    fac.UploadFile = function (file, description) {
      var formData = new FormData();
      formData.append("file", file);
      //vi kan skicka mer information till servern genom att använda append     
      formData.append("description", description);
      var defer = $q.defer();
      $http.post("/Data/SaveFiles", formData,
        {
          withCredentials: true,
          headers: { 'Content-Type': undefined },
          transformRequest: angular.identity
        })
      .success(function (d) {
        defer.resolve(d);
      })
      .error(function () {
        defer.reject("File Upload Failed!");
      });
      return defer.promise;
    }
    return fac;
  });
  Part8Controller.js
 6. Lägg till en ny Action i backend Controller som renderar View

  public ActionResult Part8() // Ladda upp filer och data
  {
    return View();
  }
 7. Lägg till View som visar filuppladdningskontrollen

  Skapa filen Views\Home\Part8.cshtml
  @{
    ViewBag.Title = "Part8";
  }
  <h2>Part8 - Ladda upp filer med AngularJS</h2>
  
  {{Message}}
  <table> <tr> <td>Select File : </td> <td> <input type="file" name="file" accept="image/*" onchange="angular.element(this).scope().selectFileforUpload(this.files)" required /> <span class="error" ng-show="(f1.file.$dirty || IsFormSubmitted) && f1.file.$error.required">Image required!</span> <span class="error">{{FileInvalidMessage}}</span> </td> </tr> <tr> <td>Description : </td> <td> <input type="text" name="uFileDescription" ng-model="FileDescription" class="{{(IsFormSubmitted?'ng-dirty' + (f1.uFileDescription.$invalid?' ng-invalid':''):'')}}" autofocus /> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <input type="submit" value="Upload File" /> </td> </tr> </table> </form> </div> @section Scripts{ http://~/Scripts/AngularController/Part8Controller.js }
 8. Kör projektet!

Annonser