Hur implementerar man seriekopplade rullgardinsmenyer (som behöver göra anrop mot backend för att visa korrekta alternativ; t ex Land – Städer) med AngularJS och ASP.NET MVC

Inledning

[Källa]

[GitHub repo]

I den här laborationen kommer vi att se hur man kan implementera seriekoppladde rullgardinsmenyer.

Ibland är det nödvändigt att hålla ett beroende mellan dropdownlistor på en websida; ett valt värde i en lista ska påverka vad som skall visas i en annan lista. Det finns åtskilliga exempel på vad man kan använda det här till men bara för att ta något så skulle man kunna ha ”Länder” i en lista resp ”Landets städer” i en annan.

I laborationen kommer vi att använda oss av AngularJS direktiv ng-change. Detta övervakar värdeförändringar på <input>-element och gör så att vår AngularJS-applikation kan reagera på förändringen. Det är precis vad vi kommer att göra i den här applikationen.

Steg

 1. Skapa två ny tabeller i databasen [här Country resp State]

  Öppna databasen > Högerklicka på Table > Add New Table > Add Columns > Save > Tilldela repektive skapad tabell varsitt namn > Ok.

 2. Uppdatera dataentitetsmodellen

  Gå till Solution Explorer > Öppna dataentitetsmodellen [här ContactsModel.edmx] > Högerklicka på en tom yta i den för att få fram context-menyn > Update Model From Database… > Nu får vi fram ett pop-up-fönster (Entity Data Model Wizard) > Välj Tables > Finish.

 3. Lägg till en ny ny Action i DataController som hämtar en lista med Countries från databasen och returnerar den som ett JsonResult

  // Hämta Countries
  public JsonResult GetCountries()
  {
    List<Countries> allCountry = new List<Countries>();
    using (MyDatabaseEntities dc = new MyDatabaseEntities())
    {
      allCountry = dc.Countries.OrderBy(a => a.CountryName).ToList();
    }
    return new JsonResult { Data = allCountry, JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet };
  }
  
 4. Lägg till en ny ny Action i DataController som hämtar en lista med States, med hänsyn tagen till ett visst CountryId, från databasen och returnerar den som ett JsonResult

  // Läs in States by CountryId
  public JsonResult GetStates(int countryID)
  {
    List<States> allState = new List<States>();
    using (MyDatabaseEntities dc = new MyDatabaseEntities())
    {
      allState = dc.States.Where(a => a.CountryID.Equals(countryID)).OrderBy(a => a.StateName).ToList();
    }
    return new JsonResult { Data = allState, JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet };
  }
 5. Lägg till en ny front-end Control (en /Scripts/AngularController/.js-fil)

  Gå till Solution Explorer > Högerklicka på foldern där AngularJS-javascriptfilerna ska sparas [här /Scripts/AngularController/] > Add > Välj JavaScript File > Ange ett namn [här Part5Controller.js]

  angular.module('MyApp')
  .controller('Part5Controller', function ($scope, LocationService) {
    $scope.CountryId = null;
    $scope.StateId = null;
    $scope.CountryList = null;
    $scope.StateList = null;
    $scope.StateTextToShow = "Välj Stat";
    $scope.Result = "";
    // Populera Country
    LocationService.GetCountry().then(function (d) {
      $scope.CountryList = d.data;
    }, function (error) {
      alert('Error!');
    });
    // Function For Populate State 
    // Funktion för att populera $scop-variabeln med befintliga Stater
    // (den här funktionen kommer att anropas först när vi har valt namn)
    $scope.GetState = function () {
      $scope.StateId = null; // Töm vald Stat (om sådan valts)
      $scope.StateList = null; // Tö eventuell tidigare hämtad lista med Stater
      $scope.StateTextToShow = "Please Wait..."; // det här meddelandet kommer att visas till dess att Stater har hämtats
      //Hämta stater
      LocationService.GetState($scope.CountryId).then(function (response) {
        $scope.StateList = response.data;
        $scope.StateTextToShow = "Select State";
      }, function (error) {
        alert('Error!');
      });
    }
    // Funktion som visar resultatet
    $scope.ShowResult = function () {
      $scope.Result = "Selected Country ID : " + $scope.CountryId + " State ID : " + $scope.StateId;
    }
  })
  .factory('LocationService', function ($http) { 
    var fac = {};
    fac.GetCountry = function () {
      return $http.get('/Data/GetCountries');
    }
    fac.GetState = function (countryId) {
      return $http.get('/Data/GetStates?countryID=' + countryId);
    }
    return fac;
  });

  Observera att variabelnamn på klientsidan är skiftlägeskänsliga. Följande javascript kommer alltså inte att funka:

  function (countryId) {
    return $http.get('/Data/GetStates?countryID=' + countryID);
  }

  Browsern kommer inte att generera någon varning heller!

 6. Lägg till en ny Action i backend HomeController som renderar View Part5.cshtml

  public ActionResult Part5() // Implementation av seriekopplad DropDownList
  {
    return View();
  }
 7. Skapa View Part5.cshtml

  Högerklicka på Action metoden som ska rendera Part5.cshtml > Add View… > Ange ett namn på den View som ska skapas > Add

  @{
    ViewBag.Title = "Part5";
  }
  <h2>Seriekopplade rullgardinsmenyer med AngularJS och MVC4</h2>
  
  Country : Välj Country State : {{StateTextToShow}}
  {{Result}}
  </div> @section scripts{ http://~/Scripts/AngularController/Part5Controller.js }
 8. Exekvera projektet!

Annonser