Hur man skapar en loginsida i AngularJS i en MVC4-applikation

Inledning

[Källa]

[GitHub repo]

I den här laborationen ska vi se hur man skapar en loginsida genom att använda AngularJS i en ASP.NET MVC4-applikation.

I förra exemplet såg vi hur vi kunde använda get()-metoden. Här ska vi se hur vi kan använda AngularJS $http post()-metod för att skicka in data till servern.

Steg

 1. Skapa tabeller i databasen

  Öppna databasen > Högerklicka på tabellen > Add New Table > Add Columns > Save > Ange ett tabellnamn > Ok

  Add New Table

  I denna laboration används följande tabell:

  [dbo].[Logins]
  Tips: Klicka på Update när du har skapat kolumnerna för att uppdatera databasen.

 2. Uppdatera dataentitetsmodellen

  Gå till Solution Explorer > Öppna Entity Data Model [i laborationen ContactsModel.edmx] > Högerklicka på/i en tom yta för kontextmenyn > Update Model From Database… > Markera Tables i popup-fönstret som dyker upp > Finish

 3. Skapa en modell (Class)

  Gå till Solution Explorer > Högerklicka på Models-mappen i Solution Explorer > Add > Class > Ange ett namn för klassen [i laborationen använder vi ”LoginData”]

  public class LoginData
  {
    public string UserName { get; set; }
    public string Password { get; set; }
  }
  LoginData.cs

 4. Lägg till en ny Action till Controller [här DataController.cs] för Login och som kan returnera anvädardata av typen JsonResult från databasen

  Här har vi skapat Action-metoden UserLogin(LoginData d) i ”DataController”:

  public JsonResult UserLogin(LoginData d)
  {
    using (MyDatabaseEntities dc = new MyDatabaseEntities())
    {
      var user = dc.Logins.Where(a => a.UserName.Equals(d.UserName) && a.Password.Equals(d.Password)).FirstOrDefault();
      return new JsonResult { Data = user, JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet };
    }
  }

 5. Skapa en ny .js-fil för att kunna lägga till användare (en ny AngularJS-Controller och en Factory)

  Gå till Solution Explorer > Högerklicka på mappen där AngularJS-Controller ska sparas [Scripts\AngularController] > Add > Välj JavaScript File > Tilldela filen ett namn [i laborationen används Item name: Part3Controller.js] > Add

  angular.module('MyApp') // Detta är en utökning av tidigare skapad Module
  .controller('Part3Controller', function ($scope, LoginService) {
    $scope.IsLogedIn = false;
    $scope.Message = '';
    $scope.Submitted = false;
    $scope.IsFormValid = false;
    
    $scope.LoginData = {
      Username: '',
      Password: ''
    };
   
    //Kolla om Form validerar ("f1" är Name-property på Form)
    $scope.$watch('f1.$valid', function (newVal) {
      $scope.IsFormValid = newVal;
    });
    
    $scope.Login = function () {    
      $scope.Submitted = true;
      if ($scope.IsFormValid) {
        LoginService.GetUser($scope.LoginData).then(function (d) {
          if (d.data.Username != null) {
            $scope.IsLogedIn = true;
            $scope.Message = "Välkommen, du har loggat in! " + d.data.FullName;
   
          }
          else {
            alert('Felaktiga credentials!');
          }
        });
      }
    };
   
  })
  .factory('LoginService', function ($http) {
    var fac = {};
    fac.GetUser = function (d) {
      return $http({
        url: '/Data/UserLogin',
        method: 'POST',
        data: JSON.stringify(d),
        headers: {'content-type':'application/json'}
      });
    };
    return fac;
  });
 6. Lägg till en ny Action i backend-Controller för login-View

 7. Skapa en login-View

  @{
    ViewBag.Title = "Part3";
  }
  <style>
    input {
      padding: 5px;
      border: 1px solid #A5A5A5;
    }
      input.ng-dirty.ng-invalid {
        border: 1px solid red;
        background-color: rgb(255, 244, 244);
      }
    .error {
      color: red;
    }
  </style>
  <h2>Part3 - Create Login Page</h2>
  
  {{Message}}
  <table ng-show="!IsLogedIn"> <!-- I detta fall innebär ng-show="!IsLogedIn" att vi vill gömma tabellen lär vi har loggat in --> <tr> <td>Username : </td> <td> <!-- Här betyder ng-class="Submitted?'ng-dirty':''" att om vi har submittat (klickat på submit-knappen) så ska dirty state göra så att en röd ram visas)--> <input type="text" ng-model="LoginData.UserName" name="cUsername" ng-class="Submitted?'ng-dirty':''" required autofocus /> <span class="error" ng-show="(f1.cUsername.$dirty || Submitted) && f1.cUsername.$error.required">Username required</span> <!-- ng-show="(f1.cUsername.$dirty || Submitted) && f1.cUsername.$error.required" betyder att span-taggen endast ska visas när Control cUsername är ogiltig--> </td> </tr> <tr> <td>Password : </td> <td> <input type="password" ng-model="LoginData.Password" name="cPassword" ng-class="Submitted?'ng-dirty':''" required autofocus /> <span class="error" ng-show="(f1.cPassword.$dirty || Submitted) && f1.cPassword.$error.required">Ange lösenord</span> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <input type="submit" value="Login" /> </td> </tr> </table> </form> </div> @section scripts{ http://~/Scripts/AngularController/Part3Controller.js }

  ng-submit ng-submit hindrar det normala flödet och binder ihop AngularJS-funktionen med OnSubmit-eventet (som inträffar när formuläret submittas = man trycker på submit-knappen).

  ng-show ng-show gör så att vi kan visa eller dölja element beroende på om elementets värde ng-show är true||false.

  ng-model ng-model har en dubbelriktad kommunikation [$scope till View och View till $scope]. Inbyggt finns validering och minneshantering såtillvida att ett state för en Control koms ihåg.

  ng-class Ibland har vi behov av att kunna ändra/uppdatera en Views CSS-klass on-the-fly. ng-class ger oss exempelvis möjligheten att kunna sätta CSS-klasser dynamiskt och villkorsbaserat.

  $dirty $dirty är en boolean-property på <form />-taggar. Värdet är true om användaren har interagerat med formuläret. $dirty är bara en av många formuläregenskaper. Andra är exempelvis $pristine, $valid, $invalid, $submitted och $error.

 8. Kör projektet

Annonser