AngularJS, grundläggande koncept med beskrivning

Template

HTML med markup för AngularJS (t ex ”ng-app”)

Directives

attribut och element som hör till AngularJS

Model

den data som användaren ser i View och kan interagera med

Scope

kontexten i vilken Model är lagrad så att controllers, directives and expressions kan komma åt den

Expressions

en javascript-liknande kodsnutt som gör att AngularJS kan läsa och skriva till variabler

Compiler

sköter parsning av Template

Filter

formaterar ett uttrycks värde till användaren

View

vad användaren ser (DOM)

Data Binding

synkroniserar data mellan Model och View

Controller

affärslogiken bakeom en View

Dependency Injection

binder ihop objekt och funktioner

Injector

dependency-injection container

Module

en container för olika delar i appen (controllers, services, filters, directives) som konfigureras i i injektorn

Service

återanvändbar affärslogik som inte har något beroednde till någon View