En (mycket) kortfattad lathund för Angular’s template-syntax

Syntax Förklaring
[property]="expression"
tilldela ett attribut värdet av ”expression”
(event)="statement"
exekvera ”statement” när ”event” inträffar
[(property)]="expression"
skapa tvåvägsdatabindning med ”expression”
[class.special]="expression"
använd klassen ”special” när värdet av ”expression” är sant
[style.color]="expression"
tilldela CSS propertyn ”color” värdet av ”expression”